Wstęp Deklaracji
Samorządowy Klub Dziecięcy ,,Żółwik” w Mszadli Starej zobowiązuje się zapewnić dostęp do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności
cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.
Daty publikacji i aktualizacji
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez kierownika Samorządowego Klubu Dziecięcego ,,Żółwik” w Mszadli Starej.
Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami
asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez email:
klubdzieciecy@przylek.pl Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 48 677 97 91
Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, że podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny
odmówi realizacji żądania, zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą dwa wejścia z tyłu budynku od kuchni oraz oraz od strony powiatowej jedno. Wejście od strony drogi powiatowej jest dostępne dla osób na wózkach.
Przed wejściem nie ma schodów.
Sekretariat nie jest dostępny dla osób na wózkach, sprawy administracyjne można zgłosić telefonicznie, pracownik ustali miejsce dostępne dla osoby niepełnosprawnej.
W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie jednostki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Aplikacje mobilne
Nie posiadamy